• Słowo wstępne  Żyjemy w czasach, w których gwałtownie wzrosła wartość wiedzy i informacji. Często spotyka się określenie „społeczeństwo informacyjne”, czyli właśnie oparte na wiedzy i informacji, które są kluczowymi czynnikami rozwoju, niejednokrotnie mającymi dużo większe znaczenie niż wszelkie dobra materialne, którymi dany podmiot dysponuje.

  Rozwój można osiągnąć przede wszystkim poprzez zwiększenie aktywności w takich obszarach działalności, jak: pozyski­wanie innowacji, zarządzanie innowacjami, ochrona innowacji oraz rozpowszechnia­nie innowacji, w tym także poprzez ich komercjalizację.

  Pomimo ogromnego potencjału, jaki drzemie w polskich instytucjach naukowych oraz podmiotach gospodarczych w zakresie zdolności innowacyjnej i kreatywności, często nadal nie jest on odpowiednio wykorzystany, ponieważ nie korzystają one w pełni z systemu ochrony własności intelektualnej i możliwości, jakie on stwarza. Powody są różne, ale najczęściej są to bariery świadomości i wiedzy a często także bariera finansowa.

  Bariera świadomości wyraża się w bagatelizowaniu roli i znaczenia innowacji, w tym ich wpływu na rozwój i konkurencyjność instytucji.

  Bariera wiedzy spowodowana jest tym, że stopień znajomości problematyki innowacyjnej wśród kadry kie­rowniczej jest często nieduży, przez co pozostawiają te sprawy samym sobie. Skutkiem tego jest zaprzepaszczanie szans na skomercjalizowanie swoich pomysłów i wyprzedzenie konkurencji.

  Bariera finansowa, która powoduje trudności w uzyskiwaniu kapitału lub kredytu, zwłaszcza w fazie uruchamiania przedsiębiorstwa, co znacznie utrudnia dostęp do nowych technologii lub innowacji, a co za tym idzie skutecznie blokuje możliwość rozwoju.

  Pokonywanie powyższych barier może w zdecydowany sposób przyczynić się do budowania przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza przez świadome postawienie na innowacyjność (twórczość, racjonalizację, ulepszanie a więc tworzenie i oferowanie lub wykorzystanie nowych produktów lub usług w celu ciągłego wyprzedzania konkurencji).

  Współczesne, postępowe instytucje w dużej mierze opierają swój rozwój na ochronie własności intelektualnej i wydobywaniu wszelkich wartości, jakie ona ze sobą niesie. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność będzie skuteczne tylko wtedy, gdy jej wynik będzie w odpowiedni sposób chroniony. Jeśli wiedza będąca wynikiem działań innowacyjnych nie będzie podlegać ochronie to stanie się ogólnodostępna, wejdzie do domeny publicznej. Wtedy oczywiście też może dać jakieś korzyści podmiotowi, który tą wiedzę posiada, jednak każdy (szczególnie konkurent rynkowy) będzie mógł z niej również korzystać i to bez konieczności uzyskania czyjejś zgody.

  Tymczasem wiedza chroniona może stać się bardzo ważnym a czasem najważniejszym czynnikiem rozwoju innowacyjnej instytucji. Znajomość reguł i zasad ochrony własności intelektualnej oraz efektywne działania w dziedzinie zarządzania tą własnością zwiększają konkurencyjność i efektywność instytucji.

  Uzyskanie ochrony (praw wyłącznych) jest bardzo ważnym, ale nie jedynym etapem w efektywnym zarządzaniu własnością intelektualną. Kolejnym etapem, równie ważnym jest umiejętność skomercjalizowania swoich rozwiązań, urynkowienie swojej marki, licencjonowanie ich, zawieranie innych umów dotyczących własności intelektualnej itp. czyli innymi słowy umiejętność czerpania korzyści płynących z tej ochrony. Samo uzyskanie ochrony, bez dalszych skutecznych działań nie przyniesie oczekiwanych efektów finansowych, a co najwyżej prestiżowe.

  Niniejsze kursy mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości w obszarach ochrony własności intelektualnej oraz możliwości jej skutecznej komercjalizacji. Kursy są skierowane do osób pochodzących zarówno z instytucji naukowych jak i podmiotów gospodarczych.

  Mariusz Grzesiczak

   
Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Notes„Własność intelektualna - zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące takie prawa na dobrach niematerialnych jak prawa autorskie do utworów oraz prawa własności przemysłowej, w tym patenty na wynalazki oraz prawa ochronne na znaki towarowe”.

UrządzenieDoświadczenia międzynarodowe pokazują, iż współpraca środowisk nauki i biznesu przynosi bardzo duże korzyści zarówno przedstawicielom nauki jak i przedsiębiorstw. Komercjalizacja badań naukowych odgrywa również niezwykle istotna rolę w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki całego kraju