Wymagania oraz regulamin dla korzystania z platformy

Wymagania programowe dla korzystania z platformy

 1. Przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza, Mozilla Firefox 4 lub nowsza (włączona obsługa cookies oraz JavaScript),
 2. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza,
 3. zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików PDF (np. Adobe Reader).

Regulamin

Regulamin dotyczący korzystania z platformy e-learningowej projektu „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”.

„Regulamin” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej projektu.

Informacje dotyczące korzystania z platformy e-learningowej

 1. Właściciel platformy e-learningowej – właścicielami platformy są Realizatorzy projektu:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Lider Projektu)
  Uniwersytet Śląski w Katowicach (Partner Projektu).
 2. Użytkownik – użytkownikami  platformy e-learningowej są uczestnicy projektu, których aplikacje zostały ocenione przez niezależnych ekspertów i którym przyznane zostało wsparcie w postaci stypendium.
 3. Platforma e-learningowa projektu – służy  celom edukacyjnym i ma na celu wsparcie użytkownika w zakresie uzyskania wiedzy w obszarach:
  • ochrony własności intelektualnej
  • komercjalizacji własności intelektualnej.
 4. Konto użytkownika – indywidualne konto przypisane konkretnemu użytkownikowi umożliwiające logowanie się do platformy, korzystanie z jej zasobów, a także sprawdzanie nabytej wiedzy w oparciu o dedykowane dla konta testy.
 5. Kursy – opracowane specjalnie na potrzeby projektu kompendia wiedzy z zakresu wskazanego w punkcie 3 wraz z testami umożliwiającymi weryfikację zasobu wiedzy użytkownika.
 6. Ukończenie kursu – warunkiem ukończenia kursu jest zdobycie NIE MNIEJ niż 75 procent punktów w końcowej ocenie kursu.
 7. Czas trwania kursu – na ukończenie całości kursu każdy użytkownik będzie miał miesiąc od momentu zapisania się na kurs.
 8. Poprawa testów – każdy test może zostać poprawiony.
 9. Potwierdzenie ukończenia kursów – ukończenie całości szkolenia będzie potwierdzone uzyskaniem zaświadczenia.
 10. administrator_moodle@us.edu.pl - adres administratora platformy, który służy zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości i uwag związanych z funkcjonowaniem platformy.

Prawa i obowiązki użytkownika platformy

 1. Użytkownik ma prawo korzystania z zasobów platformy 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik ma prawo  zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu platformy administratorowi – nieprawidłowości będą usuwane przez administratora w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania swojego konta osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do użytkowania platformy w sposób nie naruszający powszechnie obowiązującego prawa, a także ogólnie przyjętych norm społecznych. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad mogą skutkować zablokowaniem konta użytkownika.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 maj 2013, 11:00