Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta kompetencji językowych w zakresie rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnej i pisemnej na poziomie ogólnym. W ramach proponowanego kursu obejmującego początkowo 15 godzin na semestr lektorat zapoznaje studenta stopniowo ze słownictwem z podstawowych dziedzin języka ogólnego wraz z elementami języka potocznego i wybiórczo – specjalistycznego, a także pozwala opanować struktury gramatyczne i leksykalne niezbędne do poprawnej i swobodnej komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie ogólnym.

Jednocześnie różnorodność proponowanych dokumentów autentycznych pozwala na konfrontację studenta z sytuacjami wymagającymi spontanicznych reakcji językowych, niezbędnych w codziennym posługiwaniu się językiem obcym. Nauka języka odbywa się przy tym w oparciu o materiały wprowadzające studenta w codzienną rzeczywistość krajów niemieckojęzycznych, poszerzając tym samym w sposób naturalny nie tylko jego kompetencje językowe, ale i wzbogacając jego wiedzę merytoryczną o specyfice narodowości posługujących się przyswajanym językiem.

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest początkowo przypomnienie słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie A1/A2, aby następnie przejść stopniowo do nabywania przez studenta kompetencji językowych w zakresie rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, a także wypowiedzi ustnej i pisemnej na poziomie ogólnym i rozszerzonym oraz odpowiada wymaganiom Rady Europy określonym na poziomie B1/B2. Lektorat jest wzbogacony terminologią specjalistyczną – ekonomiczną (język biznesu) i prawniczą.

W ramach proponowanego kursu obejmującego początkowo 15 godzin na semestr (następnie po 30 godzin) lektorat zapoznaje studenta stopniowo ze słownictwem z podstawowych dziedzin języka ogólnego wraz z elementami języka potocznego i specjalistycznego – w zakresie ekonomii i prawa –, a także pozwala przypomnieć, utrwalić i poznać nowe bardziej zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne niezbędne do poprawnej i swobodnej komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie ogólnym i rozszerzonym.

Jednocześnie różnorodność proponowanych dokumentów autentycznych pozwala na konfrontację studenta z sytuacjami wymagającymi spontanicznych reakcji językowych, koniecznych w codziennym posługiwaniu się językiem obcym. Nauka języka odbywa się przy tym w oparciu o materiały wprowadzające studenta w codzienną rzeczywistość krajów niemieckojęzycznych, poszerzając tym samym w sposób naturalny nie tylko jego kompetencje językowe, ale i wzbogacając jego wiedzę merytoryczną o specyfice narodowości posługujących się przyswajanym językiem.

Proponowany kurs pozwala na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji krajów niemieckojęzycznych. Poruszane aspekty wpisują się w kontekst rosnącego zapotrzebowania na prawnika posługującego się językiem obcym nie tylko na poziomie ogólnym, ale i specjalistycznym. Prezentowane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i innych, bogate materiały autentyczne stanowiące przełożenie teorii na praktykę, wzbogacone licznymi testami sprawdzającymi zrozumienie tematu i jego przyswojenie przez uczestnika kursu, pozwolą mu na poszerzenie nie tylko znajomości samych struktur i zasobów leksykalnych j. niemieckiego jako języka obcego, ale i pogłębią jego wiadomości w zakresie realiów administracyjno-prawnych ww. krajów. Zapraszam nie tylko studentów Wydziału Prawa i Administracji, lecz także wszystkich zainteresowanych, także doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.