Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi schematami metadanych oraz nabycie umiejętności w zakresie opracowania zasobów internetowych. Przedmiotem kursu są m.in. metadane dla różnych typów obiektów, ontologie formalne oraz metadane w projekcie Semantycznego Weba.

The aim of the module is to familiarize students with basic metadata schemes and the acquisition of skills in the development of online resources. The course include metadata for different types of objects, formal ontologies and metadata in the project Semantic Web.

Kurs dla studentów II roku studiów I stopnia na kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (rok akad. 2015/2016)

W ramach modułu studenci zdobywają wiedzę z zakresu oceny i selekcji informacji. Realizacja modułu ma na celu zaznajomienie studentów z cechami, jakością i ekologią informacji. Studenci poznają kryteria i metody oceny oraz selekcji informacji. Uczą się wykorzystania narzędzi i technologii wspomagających ocenę jakości informacji.

W ramach modułu studenci zapoznają się z podstawowymi aktami prawnymi ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem prawa własności intelektualnej, własności przemysłowej i prawem autorskim oraz ich zastosowaniem i przestrzeganiem w działalności instytucji e-społeczeństwa.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne do wykładów z modułu Podstawy nauki o informacji .

Kurs dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa.

Kurs skierowany do studentów II roku studiów I stopnia na kierunku Informacja w instytucjach e-społczeństwa w roku akademickim 2016/2017.