Prawne podstawy postępowania z dokumentacją. Klasyfikacja dokumentacji i kwalifikacja archiwalna dokumentacji. Zarządzanie dokumentacją w jednostkach organizacyjnych. Organizacja i zadania archiwów zakładowych i składnic akt. Systemy zabezpieczania dokumentacji w archiwum. Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji, likwidacji, bądź upadłości. Zastosowanie systemów informatycznych w obiegu dokumentacji. Archiwa przedsiębiorców, przechowujących dokumentację osobową i płacową pracodawców. Archiwizacja w aspekcie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komputeryzacja w archiwach. Archiwizacja dokumentów elektronicznych.
Ocena zgodności w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w świetle wymagań międzynarodowych i krajowych. Procesowe podejście w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w kontekście działalności biznesowej. Zastosowanie i wymagania normy ISO 9001 i ISO 27001 w ocenie zgodności wyrobów i usług. Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie w biznesie i systemach zarządzania. Certyfikacja systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Metodyka zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji. Audit wewnętrzny oceną prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania. Działania korygujące metodą doskonalenia systemów zarządzania.
Podstawowe definicje i pojęcia związane z etyką. Podkreślenie wagi zachowań etyczno-moralnych w społeczeństwie informacyjnym-globalnym i życiu osobistym, w kontekście inwigilacyjnym. Omówienie istoty zawodowych kodeksów etycznych i kodeksów postępowania w wybranych zawodach, w gospodarce, w organizacjach, biznesie, w życiu codziennym. Waga odpowiedzialności moralnej i potrzeby rozwiązywania dylematów moralno-etycznych dotyczących współczesnego człowieka, którego, szczególnie w kontekście inwigilacyjnym, winny charakteryzować: profesjonalizm, innowacyjność, kreatywność, doświadczenie i wiedza, ciągłość rozwoju, pasja, niezależność i autonomia w rozwoju, etyka zawodowa, uczciwość zawodowa, odpowiedzialność zawodowa i społeczna, dbałość, solidność, dobre stosunki międzyludzkie, otwartość na potrzeby ludzkie, solidarność.