Cele kursu:

- Przegląd najważniejszych osiągnięć psychologii w obszarze badań religijnego i duchowego doświadczenia i zachowania na przestrzeni ludzkiego życia, w powiązaniu z najważniejszymi obszarami funkcjonowania człowieka;

- wprowadzenie studentów w problematykę metod naukowego badania religijności i duchowości;

- Nabycie umiejętności konstruktywnego uwzględniania religijności i duchowości w analizach i interwencjach psychologicznych. Podniesienie profesjonalnych kompetencji społecznych wynikających ze świadomości wagi, problematyczności i złożoności religijności/duchowości w działaniach na rzecz pomocy innym ludziom.

Niniejsze materiały zamieszczone na platformie Moodle stanowią uzupełnienie kursu prowadzonego metodą tradycyjną.

Adresatami zamieszczonych tu materiałów są wyłącznie studenci zapisani w roku 2013/2014 na prowadzony przed dra Jarosława Polaka fakultet oraz, na własny wniosek, seminarzyści prowadzonych przez dra Jarosława Polaka seminariów magisterskich.