Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta sportowa

Ankieta na potrzeby Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytety Śląskiego w Katowicach
W tej ankiecie jest 11 pytań.

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników ankiety CWFiS

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, reprezentowany przez Rektora.  
Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres:  ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
 2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl;  

2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
 2. przez e-mail: iod@us.edu.pl;

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tj. imię i nazwisko, płeć, wydział, numer telefonu, adres e-mail dla potrzeb wzięcia udziału w ankiecie przeprowadzanej przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, która ma na celu określenie zainteresowań i preferencji w dziedzinie dyscyplin sportowych, co może zostać wykorzystane do zakwalifikowania Pani/Pana do odpowiedniej sekcji sportowej. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO) tj.:

 • wykonanie zadania publicznego uczelni, polegającego na stwarzaniu przez Uniwersytet Śląski warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; (art. 11 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce);

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.

 

5. Odbiorcy danych                                                                

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu
  na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
 6. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.