Tematy opracowane przez studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka

Zespół opracowujący: InBio

Opanowanie materiału z tematu: System LAMS (Learning Activity Managment System) pozwoli studentowi na poznanie nowego teleinformatycznego narzędzia do projektowania, zarządzania i dostarczania online treści dydaktycznych. Temat ten zobrazuje studentom: czym jest system LAMS, do czego jest wykorzystywany, oraz jak jest zbudowany. Omówione zostaną koncepcje i narzędzia jakie można wykorzystywać w poszczególnych modułach systemu LAMS. Każdy z modułów kończy się krótką charakterystyką (zaprezentowaną w postaci tabeli) omówionych narzędzi systemu LAMS, która stanowi swoiste podsumowanie informacji zaprezentowanych na temat poszczególnych modułów systemu.

Z tego kursu użytkownik nauczy się informacji odnośnie czym jest chmura, jakie są jej protokoły. Dowie się także jakie są równice pomiędzy chmurą działającą w intranecie a w internecie (dropbox,googledrive). Nie obca będzie mu także technologia NAS jak i wykorzystanie dysków zewnętrznych jako chmury.

W ramach tego kursu zostaną  zaprezentowane zagadnienia, które odnoszą się do elementów bezpieczeństwa w sieciach korporacyjnych  związanych z:

  • Całą organizacją 
  • Pojedynczymi komputerami

Zaprezentowane zostaną również zagadnienia związane z czterema kryteriami bezpieczeństwa:

Kurs ten skupia się na przedstawieniu podstawowych zagadnień związanych z systemami zarządzania projektami - aplikacjami ułatwiającymi pracę zespołu przy projektach. Kurs został podzielony na 4 tematy:

- Wprowadzenie - zbiór ogólnych informacji i zarządzaniu projektami
- Przegląd i charakterystyka istniejącego oprogramowania
- Instalacja systemu Redmine
- Praca z systemem Redmine

Do kursu dołączone są 2 zadania sprawdzające praktyczne umiejętności w pracy z systemem zarządzania projektem. Kurs został przewidziany na około 90 minut czasu poświęconego na zapoznanie się z częścią teoretyczną i zrobienie zadań praktycznych.

Kurs zawiera teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia związane z wersjonowaniem oraz elektronicznym obiegiem dokumentów w firmie.

Zawiera:

- opis wersjonowania;

- opis elektronicznego obiegu dokumentów;

- ćwiczenia dotyczące wersjonowania;

- ćwiczenia dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów.

Przygotowany kurs dotyczy zagadnienia telefonii VoIP (ang. Voice over Internet Protocol). Znajdziemy tutaj podstawowe informacje na temat technologii VoIP. W poszczególnych tematach objaśnione są terminy związane z telefonią VoIP oraz wykorzystywanymi w niej protokołami i kodekami. Opisane zostały wady i zalety tej technologii. W kursie zawarte są także opisy sprzętu wykorzystywanego w telefonii VoIP, listy operatorów VoIP oraz przykładowe schematy połączeń i konfiguracji sprzętu. Celem jest dostarczenie wiedzy wystarczającej do samodzielnego zbudowania i wdrożenia technologii VoIP w domu lub w firmie.

Celem kursu jest wprowadzenie do tematyki systemów kontroli wersji. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
W części teoretycznej wykłady opisują funkcjonalność oraz cechy ogólne systemów, skupiając się na SVN (Subversion).
Część praktyczna obejmuje instrukcje do wykonania ćwiczeń przy użyciu popularnych narzędzi: Visual SVN Server oraz Tortoise SVN oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania.
Kurs zakończony jest testem sprawdzający poziom znajomości przedstawionych zagadnień.

SharePoint jest wielozadaniową platformą, pozwalającą na zarządzanie i zabezpieczanie stron internetowych oraz różnego rodzaju plików i dokumentów importowanych pomiędzy serwerem a klientem. Dodatkowo umożliwia współpracę i integrację pomiędzy sobą serwerów sieciowych oraz zawartych w nich repozytoriach danych.

Budowa oraz podstawowe właściwości połączeń VPN (hermetyzacja, szyfrowanie, protokoły). Kurs ten obejmuje tworzenie i podstawową konfigurację serwera VPN w oparciu o system Microsoft Windows Server 2012 R2, a także konfigurowanie klienta w systemie Microsoft Windows 8. Dzięki przejrzystym ilustracjom i sprawdzającymi wiedzę quizami student uzyska podstawową znajomość w zarządzaniu połączeniami tunelowymi.

W tym kursie student nabędzie wiedzy na temat działania protokołu FTP, oraz serwera FTP. Zamieszczone zostały informacje dotyczące instalowania programu FileZilla, przykłady działania serwera FTP na systemie operacyjnym Linux Debian.

CRM (ang. customer relationship management) to w ogólnej definicji zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Po tym kursie student powinien znać definicję CRM, jego historię, systemy preferowanych klas czy też narzędzia CRM. Powinien umieć wymienić najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania tego typu oprogramowania oraz znać specyfikację projektowania takiego systemu. Ciekawostką jest 10 najlepszych, darmowych systemów CRM jak i tutorial pomagający utworzyć konto w takim systemie.