Section outline

  • Poza zajęciami kontaktowymi student zobowiązany jest do pracy własnej o charakterze
   indywidualnym, polegającej na opanowaniu wszelkich treści prezentowanych na
   wykładach (uzupełnionych też o zagadnienia omawiane na ćwiczeniach), co zostanie
   zweryfikowane w formie egzaminu pisemnego w formie testowej, odbywającego się
   po zakończeniu cyklu zajęć. Przewidywany czas trwania egzaminu – 150 minut.

  • link do projektu PAE