Kurs przeznaczony dla studentów rozpoczynających naukę języka łacińskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego

Kurs języka francuskiego na poziomie podstawowym dla studentów polonistyki.
Kurs przeznaczony dla studentów anglistyki (biznes).
Kurs, zawierający zasoby gramatyczno-leksykalne opracowane dla poziomu początkującego, przewidziany jest jako zbiór materiałów pomocniczych oraz obszernych dodatkowych ćwiczeń dla osób rozpoczynających naukę języka francuskiego na poziomie A1 w oparciu o "Alter Ego A1" (Hachette).

Proponowany kurs pozwala na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji krajów niemieckojęzycznych. Poruszane aspekty wpisują się w kontekst rosnącego zapotrzebowania na prawnika posługującego się językiem obcym nie tylko na poziomie ogólnym, ale i specjalistycznym. Prezentowane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i innych, bogate materiały autentyczne stanowiące przełożenie teorii na praktykę, wzbogacone licznymi testami sprawdzającymi zrozumienie tematu i jego przyswojenie przez uczestnika kursu, pozwolą mu na poszerzenie nie tylko znajomości samych struktur i zasobów leksykalnych j. niemieckiego jako języka obcego, ale i pogłębią jego wiadomości w zakresie realiów administracyjno-prawnych ww. krajów. Zapraszam nie tylko studentów Wydziału Prawa i Administracji, lecz także wszystkich zainteresowanych, także doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

KURS "ENGLISH FOR LAWYERS" jest przeznaczony dla studentów prawa i innych kierunków zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny prawa.

Kurs z zakresu prawniczego języka angielskiego przeznaczony dla studentów prawa

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta kompetencji językowych w zakresie rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnej i pisemnej na poziomie ogólnym. W ramach proponowanego kursu obejmującego początkowo 15 godzin na semestr lektorat zapoznaje studenta stopniowo ze słownictwem z podstawowych dziedzin języka ogólnego wraz z elementami języka potocznego i wybiórczo – specjalistycznego, a także pozwala opanować struktury gramatyczne i leksykalne niezbędne do poprawnej i swobodnej komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie ogólnym.

Jednocześnie różnorodność proponowanych dokumentów autentycznych pozwala na konfrontację studenta z sytuacjami wymagającymi spontanicznych reakcji językowych, niezbędnych w codziennym posługiwaniu się językiem obcym. Nauka języka odbywa się przy tym w oparciu o materiały wprowadzające studenta w codzienną rzeczywistość krajów niemieckojęzycznych, poszerzając tym samym w sposób naturalny nie tylko jego kompetencje językowe, ale i wzbogacając jego wiedzę merytoryczną o specyfice narodowości posługujących się przyswajanym językiem.