Celem modułu jest wprowadzenie w problematykę pisania tekstów naukowych. Studenci poznają podstawową terminologię związaną z pracą naukową i jej strukturą, problemy selekcji literatury naukowej oraz wybrane style opisu bibliograficznego (style cytowań). Ponadto przedstawione będą etapy przygotowania artykułu naukowego oraz zasady wyboru czasopisma do publikacji.

Celem kursu jest zapoznanie doktorantów z szerokim spektrum współczesnych problemów związanych z etyką badań. W szczególności przedmiot obejmie normy dotyczące plagiatu i dobrej praktyki naukowej, a także normy i wymogi prawne dotyczące ochrony uczestników badań i przetwarzania danych osobowych.