Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta kompetencji językowych w zakresie rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnej i pisemnej na poziomie ogólnym. W ramach proponowanego kursu obejmującego początkowo 15 godzin na semestr lektorat zapoznaje studenta stopniowo ze słownictwem z podstawowych dziedzin języka ogólnego wraz z elementami języka potocznego i wybiórczo – specjalistycznego, a także pozwala opanować struktury gramatyczne i leksykalne niezbędne do poprawnej i swobodnej komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie ogólnym.

Jednocześnie różnorodność proponowanych dokumentów autentycznych pozwala na konfrontację studenta z sytuacjami wymagającymi spontanicznych reakcji językowych, niezbędnych w codziennym posługiwaniu się językiem obcym. Nauka języka odbywa się przy tym w oparciu o materiały wprowadzające studenta w codzienną rzeczywistość krajów niemieckojęzycznych, poszerzając tym samym w sposób naturalny nie tylko jego kompetencje językowe, ale i wzbogacając jego wiedzę merytoryczną o specyfice narodowości posługujących się przyswajanym językiem.