Celem kursu jest poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielokulturowej w teorii i praktyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie opieki i wsparcia społecznego; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście związków kultury i człowieka; nabycie przez studentów kompetencji w zakresie wychowawczym i społecznym, związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb wychowanka należącego do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych itd. oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.