Celem kursu jest ukazanie znaczenia kompetencji komunikacyjnych w zakresie interwencji kryzysowej oraz negocjacji kryzysowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Celem kursu jest ukazanie specyfiki mediacji rodzinnej, realizowanej w oparciu o zróżnicowane modele postępowania mediatora, jak również na podstawie określonych standardów procedowania mediacyjnego w szerokim ujęciu. 

Celem kursu jest ukazanie istoty i specyfiki mediacji jako nieantagonistycznej metody rozwiązywania sporów w przestrzeni procesu karnego na każdym jego etapie. 

W ramach kursu student nabędzie wiedzę na temat pozyskiwania funduszy z różnych źródeł (prywatnych, krajowych, międzynarodowych, a także europejskich), możliwości dofinansowania przedsięwzięć o różnych charakterze, a także przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Student zapozna się z podstawami aplikowania o środki z funduszy w wybranych sektorach gospodarki, a także strategiami fundraisingowymi. Studenci nabędą wiedzę niezbędną do dokonania analiza działań koniecznych do realizacji projektu,  w tym wiedzy o otoczeniu projektu i jego odbiorcach.  Studenci nauczą się także planować cele i działania projektowe, określać rezultaty działań, tworzyć harmonogramy działań, a także ich budżet. Celem zajęć jest także zapoznanie studenta ze strategiami doboru najbardziej odpowiedniego źródła finansowania dla konkretnego przedsięwzięcia. 

Celm kursu jest m.in. przedstawienie zagadnień, związanych z teorią i praktyką w badaniach nad bezpieczeństwem, a także głónych zagadnień, dotyczących zarządzania ryzykiem. 

Celem kursu jej przekazanie studentom podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz jej instytucji. 

Planowane zagadnienia to m.in.:

- Unia Europejska w procesie integracji europejskiej- Traktaty o Unii Europejskiej

- Instytucje Unii Europejskiej - charakter prawny, skład, kompetencje

- Historia UE.

Celem kursu jest przedstawienie podstawowoych zagadnień, związanych z nauką o bezpieczeństwie.