Podstawy pedagogiki dla nauczycieli 21/22Z

Przedmiot omawia zagadnienia związane z audiologią: parametry słyszenia, możliwości ludzkiego ucha w zakresie słyszenia, diagnostyka niedosłuchu, terapia. Percepcja słuchowa - zakres, diagnostyczka i ćwiczenia. Dzieci z CAPD a możliwości wsparcia w szkole i na terapii logopedycznej.

Głównym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnej lingwistyki tekstu (też, choć w mniejszym zakresie – dyskursu) oraz kształcenie i rozwijanie w toku konkretnych ćwiczeń umiejętności analizy i interpretacji tekstu z wykorzystaniem instrumentarium metodologicznego współczesnego językoznawstwa.
Zajęcia zapoznają studenta z pojęciem tekstu, jego wyznacznikami i uwarunkowaniami kontekstualnymi. Ponieważ mają także charakter praktyczny, przygotowują do poprawnego konstruowania różnego rodzaju tekstów użytkowych. W ramach zajęć podjęte będą zagadnienia: dyskurs - tekst - gatunek tekstu, akt komunikacji i akt mowy, pojęcie tekstu i jego wyznaczniki, spójność tekstu, sposoby uspójniania tekstu, intencja i funkcja tekstu, znajomość reguł gatunkowych i stylistycznych pozwalających na poprawne redagowanie tekstów.

Zajęcia ze społecznych uwarunkowań języka: tekstologiczne aspekty wypowiedzi zapoznają studenta z pojęciem tekstu, jego wyznacznikami i uwarunkowaniami kontekstualnymi. Ponieważ mają także charakter praktyczny, przygotowują do poprawnego konstruowania różnego rodzaju tekstów użytkowych. Pojęcie tekstu i jego wyznaczniki, spójność tekstu, sposoby uspójniania tekstu, intencja i funkcja tekstu, znajomość reguł gatunkowych i stylistycznych pozwalających na poprawne redagowanie tekstów.