Podstawowym celem kursu jest udoskonalenie umiejętności świadomego, twórczego i poprawnego używania języka (między innymi poprzez usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników zajęć na temat gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych własności polszczyzny), a także rozwijanie umiejętności efektywnego i krytycznego korzystania z różnego typu słowników językowych (współczesnych i historycznych) oraz korpusów tekstowych.