1. Zajęcia organizacyjne, charakterystyka przedmiotu, tematyka zajęć, wymagania stawiane studentom na zaliczenie przedmiotu.
 2. Wielka Brytania w latach 1789-1848.
 3. Drugie Imperium – kolonialne podboje Wielkiej Brytanii w I połowie XIX w.
 4. Kolonialne podboje Wielkiej Brytanii w Afryce w II połowie XIX wieku.
 5. Walka o niepodległość kolonii hiszpańskich w Ameryce Łacińskiej w I poł. XIX w.
 6. Rewolucje liberalne w Europie w latach 1820-1830.
 7. Powstania narodowe w Grecji oraz Belgii.
 8. Gospodarczy rozwój Prus w latach 1850-1870.
 9. Wojna krymska 1853-1856.
 10. Od II Cesarstwa do III Republiki Francuskiej.
 11. Sytuacja zjednoczonych Niemiec po 1871 - polityka wewnętrzna. 
 12. Wojna secesyjna i nowa Ameryka.
 13. Gospodarcze i polityczne podporządkowanie sobie Chin przez mocarstwa europejskie.
 14. Chiny i Japonia na przełomie XIX i XX wieku.
 15. Rewolucja 1905 r. w Rosji.
 16. Zwiastun „Wielkiej Wojny” - kryzysy bałkańskie 1912 i 1913 r.
 17. Marsz ku wojnie. 

Celem kursu Historia Śląska w okresie nowożytnym i najnowszym (XVIII-XX wiek) jest przedstawienie zagadnień z dziejów Śląska w długim czasie trwania, od okresu nowożytnego do czasów współczesnych. Studenci uzyskują wiedzę na temat procesów zachodzących na tym terytorium, a także przyczyn i skutków odrębności Śląska w okresie najnowszym. Wykład obejmuje ujęcie globalne historii regionu, a więc zarówno kwestie polityczne, jak i społeczne, kulturalne oraz gospodarcze. 

Wybrane zagadnienia omawiane na wykładzie obejmują: 

 1. - Pojęcie regionu jako regionu historycznego w okresie nowożytnym i najnowszym:
 2. - Polityka Habsburgów na Śląsku 1740-1918; 
 3. - Polityka pruska na Śląsku w XVIII-XIX wieku wieku; 
 4. - Uwłaszczenie i zmiany społeczne na Śląsku w XIX wieku,
 5. - Industrializacja i urbanizacja na Śląsku w XIX wieku; 
 6. - Życie polityczne na Ślą sku pruskim i austriackim w XIX wieku; 
 7. - Zmiany polityczne na Śląsku w XX wieku

Ćwiczenia skoncentrowane zostały na kluczowych dla historii Górnego Śląska problemach narodowościowych:

 1. - Pojęcia narodu, nacjonalizmu i procesów narodowotwórczych w współczesnej politilogi i socjologii
 2. - Sytuacja narodowościowa na Śląsku na przełomie XIX/XX wieku; 
 3. - Stosunki narodowościowe na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej; 
 4. - Podział Śląska po I wojnie światowej; 
 5. - Autonomia województwa śląskiego; Śląsk niemiecki i Śląsk czechosłowacki 1920/22-1938/39 - różne modele kształtowania stosunków narodowościowych w okresie międzywojennym
 6. - II wojna światowa a problemy narodowościowe na Śląsku 
 7. - Deportacje, wysiedlenia, transfer i akulturacja - modele rozwiązywania problemów narodowościowych na Śłąsku po II wojnie światowej
 8. - Śląsk – europejski region pogranicza na tle pozostałych regionów Europy Środkowej na przełomie XX i XXI wieku

W ramach kursu Myśl polityczna XIX i XX wieku. Wykład omówione zostaną najważniejszych idee wpływające na życie polityczne, społeczne i kulturowe. Poszczególne kierunki w myśli politycznej powiązane zostaną z rozbudowanym tłem historycznym, w których powstawały oraz z praktyką polityczną, na którą miały wpływ.

W ramach wykładu omówione są szczegółowo następujące zagadnienia:

 1. Przedmiot badań w obszarze doktryn politycznych i głównych nurtów myśli politycznej w wiekach XIX i XX 
 2. Socjalizm – reformizm - socjaldemokracja
 3. Komunizm w XX wieku
 4. Leninizm-stalinizm
 5. Faszyzmy europejskie i nazizm
 6. Antysemityzm w historii nowożytnej Europy
 7. Polska myśl polityczna XIX-XX wieku