Głównym celem zajęć jest udoskonalenie umiejętności efektywnego, świadomego i krytycznego korzystania ze słowników językowych. W związku z tym student m.in.: systematyzuje wiedzę na temat typologii słowników i przeznaczenia poszczególnych typów; zapoznaje się z makro- i mikrostrukturą wybranych słowników; poznaje funkcję poszczególnych elementów struktury, a także uświadamia sobie wielość możliwych sposobów ich realizacji – zależnie od koncepcji konkretnego słownika.

Zajęcia mają również poszerzyć wiedzę o przemianach opisu leksykograficznego w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji rozwojowych w powojennej leksykografii polskiej (również najnowszej, obejmującej słowniki prymarnie elektroniczne).

Zajęcia mają ponadto umożliwić uczestnikom spojrzenie na leksykografię z szerszej niż tylko użytkowa perspektywy, pokazując np. możliwość interpretacji słownika jako odzwierciedlenia koncepcji językoznawczych czy jako tekstu kultury, będącego świadectwem określonej epoki.