Kurs dla studentów III roku filologii słowackiej. Moduł rozumienia i interpretacji tekstu mówionego i pisanego.