W ramach modułu studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu Zarządzania zbiorami bibliotecznymi, w aspekcie zasad i form udostępniania zbiorów w poszczególnych typach bibliotek, standardów organizowania działalności informacyjnej i usług wynikających z audytów preferencji klientów oraz planowania do ich realizacji przyjaznej przestrzeni architektonicznej. Realizacja modułu ma doprowadzić do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie polityki udostępniania zbiorów, informacji, usług i przestrzeni w każdym typie biblioteki, a także obowiązujących regulacji
prawnych (regulaminy, standardy udostępniania zasobu i informacji, usług, przestrzeni, m. in. organizowania wypożyczalni i czytelni).