Kurs jest poświęcony wybranym aspektom analizy tekstu literackiego. Korpus badawczy stanowią fragmenty utworów współczesnych pisarzy włoskich oraz teksty klasyczne. Analiza skupia się na komentarzu metaliterackim tekstów, zagadnienia poruszane podczas dyskusji to np aspekty przestrzeni w dziele literackim, intertekstualność, mimesis