Kurs obejmuje podstawowe wiadomości na temat najstarszego języka Słowian, jego uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz zabytków piśmienniczych. Analiza kilku tekstów staro-cerkiewno-słowiańskich przybliża wczesnośredniowieczne słownictwo (zbliżone do prasłowiańskiego) oraz podstawowe informacje gramatyczne z zakresu fonetyki i fleksji.