Ćwiczenia z modułu Historia sztuki średniowiecznej polskiej w semestrze letnim 2020/2021 obejmują zagadnienia dotyczące sztuki romańskiej i gotyckiej (architektury, rzeźby i malarstwa) na ziemiach rządzonych przez dynastię Piastów i Jagiellonów. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności krytycznego czytania lektur naukowych dotyczących badań nad sztuką romańską i gotycką na Śląsku, Mazowszu, Pomorzu, Wielkopolsce i Małopolsce. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej na platformie MS Teams, część tematów prowadzący omawia ze studentami w formie symultanicznej, natomiast część materiałów studenci opracowują indywidualnie, co potwierdzają rozwiązaniem karty pracy złożonej w wyznaczonym terminie. Ocena ustalana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego na ostatnich zajęciach.