Celem kursu jest omówienie cech segmentalnych i prozodycznych języka angielskiego. Wprowadzany jest opis fonetyczny angielskich spółgłosek i samogłosek, oraz omawiane są takie cechy jak akcent, rytm, czy intonacja. Studenci uczą się posługiwać alfabetem fonetycznym oraz doskonalą wymowę poszczególnych głosek.