W ramach zajęć student zapoznany zostanie z podstawowymi aspektami kompetencji kulturowej, interkulturowej oraz komunikacji interkulturowej.

Wśród teoretycznych rozważań znajdą się definicje takich pojęć jak „kultura”, „interkulturowość” i „komunikacja”.

Na zajęciach poruszona zostanie kwestia fenomenu tzw. „incydentu krytycznego” (critical incident), „szoku kulturowego” oraz wyznaczników różnic kulturowych pomiędzy poszczególnymi krajami niemieckiego obszaru językowego i krajami skandynawskimi.

Student zdobędzie wiedzę na temat rozmaitych prób uproszczonego opisu kultur, w tym m.in.: 5 wymiarów kultury zaproponowanych przez Geerta Hofstede, wymiary różnic międzykulturowych w koncepcji Richarda Gestelanda czy tzw. „standardy kulturowe” według Alexandra Thomasa.

Zajęcia pozwolą również lepiej zrozumieć kwestię wpływu stereotypów i uprzedzeń na komunikację interkulturową.

W ramach modułu poruszone zostaną ponadto zagadnienia związane z treningami interkulturowymi. Prowadzone dyskusje pozwolą studentom rozwijać umiejętność prowadzenia dyskursu i krytycznej refleksji nad przedstawionymi treściami.