W ramach modułu studenci zapoznają się z problematyką ilościowych metod badania informacji, poznają podstawową terminologię, ich potencjał poznawczy, a także możliwości praktycznych zastosowań i ograniczenia wynikające z ich specyfiki. Studenci zdobywają wiedzę na temat źródeł informacji i narzędzi wykorzystywanych w badaniach informetrycznych (bibliometrycznych, naukometrycznych i webometrycznych), uczą się samodzielnie przeprowadzać proste analizy tego typu.