1. Wykład organizacyjny. Językoznawstwo jako gałąź semiotyki. Typologia językoznawstwa.

2. Definicja języka. Pojęcie znaku językowego. Klasyfikacja znaków. Schemat aktu komunikacji. 

3. Pojęcie funkcji języka i funkcji wypowiedzi.

4. Początki współczesnego językoznawstwa : szkoła genewska. Teoria F. de Saussure’a: pojęcia LANGUE i PAROLE, koncepcja znaku językowego, relacje paradygmatyczne i syntagmatyczne, metoda synchroniczna i diachroniczna w językoznawstwie.

5. Strukturalizm formalny: szkoła kopenhaska. Glossematyka L. Hjelmsleva: rozróżnienie substancji i formy, pojęcie figury językowej, zasada empirii w językoznawstwie.

6. Strukturalizm funkcjonalny: szkoła praska. Podstawowe osiągnięcia na poziomie fonologicznym (definicja fonemu, klasyfikacja opozycji fonologicznych).

7.Strukturalizm funkcjonalny: szkoła praska. Podstawowe osiągnięcia na poziomie składniowym (struktura tematyczno-rematyczna).

8. Strukturalizm amerykański: mentalizm vs. dystrybucjonalizm. F. Boas jako prekursor badań etnolingwistycznych. Hipoteza relatywizmu językowego Sapira-Whorfa. 

9. Strukturalizm amerykański: Dystrybucjonalizm L. Bloomfielda (wpływ psychologii behawiorystycznej na badania językoznawcze).

10. Gramatyka generatywno-transformacyjna N. Chomskiego. Pojęcia kompetencji i performancji językowej, gramatyka struktur frazowych, wersja standardowa i rozszerzona gramatyki generatywno-transformacyjnej. 

11. Gramatyka generatywno-transformacyjna N. Chomskiego: wersja standardowa i rozszerzona gramatyki generatywno-transformacyjnej. Pojęcia kompetencji i performancji językowej, gramatyka struktur frazowych.

12. Krytyka teorii Chomskiego. Semantyka kognitywna.

13. Podstawowe pojęcia z językoznawstwa kognitywnego: różne koncepcje dotyczące procesu kategoryzacji. Kategorie naturalne vs. kategorie bazujące na prototypie. Ewolucja pojęcia prototyp.

14. Pogranicza językoznawstwa: etno-, socjo- i psycholingwistyka. Pragmatyka językoznawcza.

15. Test zaliczeniowy