Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych szkół i podejść literaturoznawczych. W centrum uwagi znajdą się dwudziestowieczne badania nad tekstem literackim, w tym ich ideologiczne uwarunkowania oraz związki współczesnego literaturoznawstwa z innymi obszarami humanistycznej refleksji (np. filozofią, estetyką, językoznawstwem, antropologią, psychologią i semiotyką). Takie panoramiczne i kompleksowe ujęcie badań literackich ma pomóc w krytycznym i analitycznym spojrzeniu na różnorakie dyskursy kultury.