Przedmiot o charakterze praktycznym, zorientowany na rozwijanie biegłości studenta w posługiwaniu się językiem akademickim włoskim. Celem zajęć jest doskonalenie wiedzy i umiejętności studenta w zakresie następujących zagadnień: cechy stylu akademickiego, słownictwo tekstów akademickich, gramatyka tekstu akademickiego, struktura akapitu, budowa tekstu akademickiego, przypisy wewnątrztekstowe i bibliografia. Nabyte kompetencje językowe, zgodne z włoskojęzycznymi standardami, stanowią solidny fundament, w oparciu o który student jest w stanie zaprezentować w formie pisemnej spełniającej wymogi poprawności stylistycznej swój własny projekt badawczy (praca magisterska) oraz przygotować się do udziału w dyskusji dotyczącej tematyki akademickiej (obrona pracy dyplomowej).