Kurs stanowi wprowadzenie do teorii i praktyki przekładu, zapoznanie studentów z najważniejszymi  pojęciami w przekładoznawstwie (czym jest przekładoznawstwo, definicje, cele i metody przekładoznawstwa, najważniejsze narzędzia w metodologii badań nad przekładem, etapy procesu przekładu, techniki i strategie przekładu, nieprzekładalność, błędy w przekładzie, ekwiwalencja, elementy kulturowe w przekładzie itd.).