Kurs dotyczy modyfikacji programu nauczania zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Przedstawiono rekomendacje dla przedmiotu Wiedza o czytelnictwie realizowanego na I Roku studiów licencjackich informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w formie wykładu konwersatoryjnego w liczbie 30 h semestru zimowego.