W ramach modułu studenci poznają metody i narzędzia organizacji wiedzy ułatwiające zarządzanie wiedzą zgromadzoną w różnego rodzaju dokumentacyjnych i faktograficznych systemach informacyjnych. Zagadnienia związane z konceptualnym porządkowaniem wiedzy prezentowane są zarówno w odniesieniu do tradycyjnych zbiorów dokumentów, jak i w kontekście sieciowych zasobów informacyjnych – analizie poddaje się narzędzia wykorzystywane m.in. w celu organizacji zasobów baz danych, bibliotek tradycyjnych i cyfrowych, repozytoriów, słowników, różnego typu systemów i serwisów internetowych i intranetowych. Studenci poznają lingwistyczne podstawy informatologii oraz zdobywają wiedzę na temat struktury, funkcjonalności i pragmatyki podstawowych typów systemów organizacji wiedzy. Studenci zapoznają się z podstawową terminologią specjalistyczną z tego zakresu, poznają podstawowe zasady projektowania narzędzi służących organizacji wiedzy. Zasadniczym celem modułu jest uwrażliwienie studentów na językowe aspekty  organizacji dostępu do wiedzy zawartej w systemie informacyjnym oraz wdrożenie elementarnej umiejętności posługiwania się różnymi systemami organizacji wiedzy, w tym najczęściej stosowanymi współcześnie językami informacyjno-wyszukiwawczymi.

Kurs skierowany do studentów III roku na kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (2019/2020)