Dla grup 2 i 4 w systemie USOS.

Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w teoretyczną wiedzę z zakresu odmian
i dyskursów współczesnej polszczyzny; wśród omawianych zagadnień znajda się m.in. założenia krytycznej analizy dyskursu (KAD), typologia odmian dyskursów, elementy koncepcji Dyskursywnego Obrazu Świata (DOŚ), ogląd typowych schematów interakcji wewnątrz i na zewnątrz wspólnot dyskursywnych. Ćwiczenia kształcą także umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce – w procesie analitycznym, zarówno w trakcie zajęć, jak również podczas pracy własnej studenta (analiza wybranego dyskursu, jaki jest obecny we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej).