Kurs ma służyć do wprowadzenia uczenia języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego. Zapoznaje z następującymi zagadnieniami: 1.     Geneza skupisk polonijnych na świecie i ich specyfika – emigracja i jej przyczyny (dawne i współczesne). Podstawowe terminy i podstawy metodologii badań polonijnych (diaspora, kontakt językowy – kontakt kulturowy, adaptacja – asymilacja i inne). 2.     Tradycja nauczania polszczyzny poza granicami kraju – typy szkół i instytucje zajmujące się nauczaniem języka polskiego jako drugiego w świecie oraz organizacje wspierające działania edukacyjne na rzecz środowisk polonijnych; 3.     Zróżnicowanie społeczności uczącej się języka polskiego poza granicami kraju (polszczyzna starszych i młodszych generacji emigrantów). Zróżnicowane potrzeby uczniów wywodzących się ze środowisk polonijnych (etapy w procesie nauczania dzieci vs.  nauczanie dorosłych); 4.     Bilingwizm, dwujęzyczność, wielojęzyczność a dwukulturowość/ wielokulturowość (dzieci a język ojczysty w małżeństwach mieszanych; kontakt językowy i kulturowy w środowiskach mieszanych); 5.     Język a tożsamość (podwójna tożsamość człowieka dwujęzycznego?). Językowe uwarunkowania kształtowania się tożsamości jednostkowej i zbiorowej; 6.     Czynniki sprzyjające przyswajaniu języka odziedziczonego. Metody (tradycyjne, niekonwencjonalne i inne), strategie i jednostki dydaktyczne w nauczaniu polonijnym; 7.  Pomoce dydaktyczne w nauczaniu polonijnym (podręczniki, programy, materiały multimedialne, materiały dostosowane, słowniki wielojęzyczne.

Do kursu dodane zostaną ćwiczenia sprawdzające.