W ramach zajęć z gramatyki praktycznej omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Czas przeszły Perfekt + Imperfekt
  2. Strona bierna
  3. Rekcja czasownika
  4. Deklinacja rzeczownika
  5. Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, zerowego
  6. Deklinacja zaimka osobowego i dzierżawczego