Dzieje książki rękopiśmiennej

W ramach modułu student zdobędzie wiedzę z zakresu historii książki rękopiśmiennej od antyku do średniowiecza, z uwzględnieniem ewolucji pisma i książki, a także instytucji z nią związanych w różnych kręgach kulturowych. Pozna kształtowanie się książki rękopiśmiennej, szkoły kaligraficzne, iluminatorskie, rodzaje opraw oraz kształtowanie się książki ksylograficznej i budowę inkunabułów, wraz z charakterystyką ośrodków typograficznych epoki wczesnego drukarstwa. Będzie prawidłowo stosował terminologię z zakresu poruszanych zagadnień, a także będzie potrafił krytycznie oceniać literaturę przedmiotu. Realizacja modułu powinna wykształcić świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego ze słowem pisanym.


Historia książki XIX-XXI w.

W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę z zakresu kształtowania się form książki drukowanej w XIX i XXI wieku. Poznają zagadnienia obiegu książki drukowanej: autorzy, nakładcy, drukarze, cenzura, bibliofile, introligatorzy. W wyniku realizacji modułu student będzie potrafił także posłużyć się terminologią, związaną z ewolucją książki i zastosować ją do opisu procesów bibliologicznych, pojmowanych w aspekcie kierunków rozwoju nauki o książce oraz wiedzy z nauk humanistycznych i społecznych.