Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementami współczesnej wiedzy psychologicznej wyjaśniającej społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowania się człowieka, jego relacje z innymi ludźmi. W szczególności analizowane będą prawidłowości i bariery procesu komunikacji, atrakcyjność interpersonalna, konflikt w relacjach interpersonalnych i sposoby radzenia sobie z nimi. Omawiana będzie również struktura oraz dynamika grup i więzi społecznych, jak też prawidłowości związane z pełnieniem ról społecznych. Wiedza ta ma pomóc w nawiązywaniu prawidłowych relacji międzyludzkich i w podnoszeniu własnych umiejętności społecznych.