Przedmiotem seminarium jest analiza porównawcza przekładu audiowizualnego (dubbing, lektor, napisy), ustnego bądź pisemnego (wiersze, żarty, aforyzmy, teksty ironiczne, etc.). Cześć teoretyczna pracy będzie podstawą części praktycznej, stanowi ona zarys najważniejszych technik i strategii tłumaczeniowych przy uwzględnieniu cech charakterystycznych dla wybranego zakresu tematycznego pracy. Część praktyczna to analiza wyselekcjonowanych przez studenta przykładów tekstów polsko- i niemieckojęzycznych. Student przedstawi w niej  problemy/ trudności pojawiąjące się w przekładzie, dokona weryfikacji błędów tłumaczeniowych oraz czynników wpływających na proces tłumaczeniowy. Ponadto przeanalizuje wpływ (nie)przekładalności na jakość tłumaczenia oraz roli tłumacza czy kontekstu kulturowego. Podsumowanie będzie zawierać wnioski wynikające z części praktycznej pracy.

1.      Analiza przekładu audiowizualnego w oparciu o wybrany film niemieckojęzyczny

2.      Analiza błędów popełnianych przez adeptów tłumaczeń ustnych

3.      Nieprzekładalność jako część składowa procesu tłumaczenia (w oparciu o tłumaczenie dowcipów, aforyzmów, wierszy, etc.)