Tłumaczenie tekstów nieliterackich 

seminarium dyplomowe - III rok