Wykład wprowadza podstawowe wiadomości o kompozytach, sposobie ich definiowania, klasyfikowania, metodach wytwarzania oraz o znaczeniu materiałów kompozytowych dla zastosowań technicznych. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą  budowy kompozytów konstrukcyjnych i funkcjonalnych o osnowie metalowej, ceramicznej, polimerowej oraz kompozytów hybrydowych i biokompozytów. Zapoznają się z rodzajami zbrojenia dyspersyjnego, cząstkami i włóknami. Wprowadzone zostają podstawy otrzymywania kompozytów ex-situ i in-situ oraz metody badań własności, zwłaszcza mechanicznych. Wiedza ta jest podstawą projektowania i modelowania nowoczesnych materiałów inżynierskich o pożądanych właściwościach.