Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z techniką obliczeń równoległych na procesorach graficznych GPU. Kurs przedmiotowy obejmuje podstawy CUDA C, Thrust C++, DirectCompute i OpenCL oraz aspekty sprzętowe obliczeń na kartach graficznych Nvidia.

Przedmiot „Sieci i aplikacje sieciowe” jest realizowany w ramach filologii angielskiej na specjalności nauczycielskiej z informatyką. W trybie e-learningu realizowane będzie dwanaście godzin wykładu (40%) w zakresie aplikacji sieciowych (z ograniczonym dostępem – tylko dla grupy kursowej). Zakres omawianego materiału obejmuje wybrane elementy technologii HTML5. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zrealizowany projekt strony webowej. Platforma posłuży również do przekazania materiałów uzupełniających z zakresu przedmiotu.Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami i technikami projektowania, analizy, modelowania, testowania i wdrażania systemów cyfrowych, informatycznych i procesów biznesowych, w szczególności językami opisu sprzętu VHDL, Verilog, sieciami Petriego oraz standardowymi notacjami lub językami opisu projektu oprogramowania: UML, OCL, BPMN, BPEL i dokumentowania systemów informatycznych. Zapewnienie wiarygodności systemów, ich niezawodności, dyspozycyjności, zabezpieczenia, bezpieczeństwa, wymaga znajomości metod i technik weryfikacji, walidacji, testowania i diagnostyki, modelowania i analizy systemów, które stanowią uzupełnienie zakresu przedmiotowego kursu. Tematyka przedmiotu obejmuje również modelowanie systemów współbieżnych, rozwiązywanie typowych problemów współbieżności oraz znaczenie jakości kodu źródłowego oprogramowania, utrzymania systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania.

Kurs przedmiotowy ASK II zawiera treści związane z programowaniem układów FPGA, językami opisu sprzętu HDL, w tym VHDL i Verilog, oraz diagnostyką układów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania struktur samotestowania. Oprócz narzędzi projektowych typu CAD (Aldec Active HDL, Xilinx ISE, linuxowy ghdl), omawiane będą metody doboru wbudowanych w układ generatorów testów, kompaktorów odpowiedzi układu, a także struktur ścieżki i pierścienia samotestujących (BIST) oraz parametry diagnostyczne procesu testowania, mechanizmy weryfikacji i walidacji układów cyfrowych, a także metody prognozowania i tolerowania uszkodzeń. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez studenta w zakresie projektowania/programowania układów programowalnych do realizacji określonych funkcji układowych systemów mikroprocesorowych z uwzględnieniem protokołów komunikacyjnych i wirtualnych modułów cyfrowych oraz ich diagnostyki. Ze względu na charakter studiów, realizacja przedmiotu koncentruje się na symulacji projektowanych układów, aniżeli ich fizycznego programowania. W ramach treści przedmiotowych poruszane będą również zagadnienia automatów abstrakcyjnych, gramatyk formalnych. Studenci zobowiązani będą do wykonania projektu zaliczeniowego, indywidualnie bądź w grupach, co będzie sprzyjać urzeczywistnieniu kompetencji społecznych typu współpraca w grupie, przewodzenie pracami projektowymi. Ponadto dostępna będzie literatura anglojęzyczna dotycząca omawianych zagadnień.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami i technikami projektowania, analizy, modelowania, testowania i wdrażania systemów cyfrowych, informatycznych i procesów biznesowych, w szczególności językami opisu sprzętu VHDL, Verilog, sieciami Petriego oraz standardowymi notacjami lub językami opisu projektu oprogramowania: UML, OCL, BPMN, BPEL i dokumentowania systemów informatycznych. Zapewnienie wiarygodności systemów, ich niezawodności, dyspozycyjności, zabezpieczenia, bezpieczeństwa, wymaga znajomości metod i technik weryfikacji, walidacji, testowania i diagnostyki, modelowania i analizy systemów, które stanowią uzupełnienie zakresu przedmiotowego kursu. Tematyka przedmiotu obejmuje również modelowanie systemów współbieżnych, rozwiązywanie typowych problemów współbieżności oraz znaczenie jakości kodu źródłowego oprogramowania, utrzymania systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania.

The aim of the course is to familiarize students with the methods and techniques for designing, analysis, modeling, testing and implementation of digital, information and business systems, in particular VHDL hardware description languages, Petri networks and standard notation or programming language description languages: UML, OCL, BPMN and IT systems documentation. Ensuring the reliability of the systems, their reliability, availability, security and security requires knowledge of methods and techniques of verification, validation, testing and diagnostics, modeling and systems analysis that complement the subject matter of the course. The subject matter also includes concurrent system modeling, solving common concurrency problems and the importance of quality of software source code, maintenance of IT systems and software engineering.

Celem kursu jest wyrobienie sobie orientacji przestrzennej, zapoznanie się z możliwościami grafiki komputerowej oraz nauka modelowania 3D. 

Kurs przedmiotowy SSN zawiera treści dotyczące zagadnień sztucznej inteligencji realizowanej w sieciach neuronowych, w szczególności omawiane będą modele perceptronu McCullocha i Pittsa, sieci jednokierunkowe, rekurencyjne Hopfielda i samoorganizujące się mapy Kohonena. Omówione będą algorytmy uczenia sieci, funkcje aktywacji neuronów oraz problematyka klasyfikacji obiektów. Studenci będą realizować projekty zaliczeniowe indywidualnie lub w grupach.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką użyteczności oprogramowania, zasad projektowania interfejsów użytkownika oraz metodami testowania oprogramowania pod kątem spełnienia oczekiwań przyszłych i obecnych użytkowników. Tematem zajęć są metody ustalania z użytkownikami wymagań dotyczących funkcjonalności oprogramowania i interfejsów. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą dotyczyć m.in. użyteczności oprogramowania, user experience, projektowania interakcji, metod określania i weryfikowania wymagań, architektura informacji, planowania prac nad projektem programistycznym oraz tworzenia testów funkcjonalnych i pracy zespołowej.

The aim of the course is to familiarize students with the methods and techniques for designing, analysis, modeling, testing and implementation of digital, information and business systems, in particular VHDL hardware description languages, Petri networks and standard notation or programming language description languages: UML, OCL, BPMN and IT systems documentation. Ensuring the reliability of the systems, their reliability, availability, security and security requires knowledge of methods and techniques of verification, validation, testing and diagnostics, modeling and systems analysis that complement the subject matter of the course. The subject matter also includes concurrent system modeling, solving common concurrency problems and the importance of quality of software source code, maintenance of IT systems and software engineering.

Kurs przedmiotowy ASK II zawiera treści związane z programowaniem układów FPGA, językami opisu sprzętu HDL, w tym VHDL i Verilog, oraz diagnostyką układów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania struktur samotestowania. Oprócz narzędzi projektowych typu CAD (Aldec Active HDL, Xilinx ISE, linuxowy ghdl), omawiane będą metody doboru wbudowanych w układ generatorów testów, kompaktorów odpowiedzi układu, a także struktur ścieżki i pierścienia samotestujących (BIST) oraz parametry diagnostyczne procesu testowania, mechanizmy weryfikacji i walidacji układów cyfrowych, a także metody prognozowania i tolerowania uszkodzeń. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez studenta w zakresie projektowania/programowania układów programowalnych do realizacji określonych funkcji układowych systemów mikroprocesorowych z uwzględnieniem protokołów komunikacyjnych i wirtualnych modułów cyfrowych oraz ich diagnostyki. Ze względu na charakter studiów, realizacja przedmiotu koncentruje się na symulacji projektowanych układów, aniżeli ich fizycznego programowania. W ramach treści przedmiotowych poruszane będą również zagadnienia automatów abstrakcyjnych, gramatyk formalnych. Studenci zobowiązani będą do wykonania projektu zaliczeniowego, indywidualnie bądź w grupach, co będzie sprzyjać urzeczywistnieniu kompetencji społecznych typu współpraca w grupie, przewodzenie pracami projektowymi. Ponadto dostępna będzie literatura anglojęzyczna dotycząca omawianych zagadnień.

Przedmiot „Sieci i aplikacje sieciowe” jest realizowany w ramach filologii angielskiej na specjalności nauczycielskiej z informatyką. W trybie e-learningu realizowane będzie dwanaście godzin wykładu (40%) w zakresie aplikacji sieciowych (z ograniczonym dostępem – tylko dla grupy kursowej). Zakres omawianego materiału obejmuje wybrane elementy technologii HTML5. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zrealizowany projekt strony webowej. Platforma posłuży również do przekazania materiałów uzupełniających z zakresu przedmiotu.Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami i technikami projektowania, analizy, modelowania, testowania i wdrażania systemów cyfrowych, informatycznych i procesów biznesowych, w szczególności językami opisu sprzętu VHDL, Verilog, sieciami Petriego oraz standardowymi notacjami lub językami opisu projektu oprogramowania: UML, OCL, BPMN, BPEL i dokumentowania systemów informatycznych. Zapewnienie wiarygodności systemów, ich niezawodności, dyspozycyjności, zabezpieczenia, bezpieczeństwa, wymaga znajomości metod i technik weryfikacji, walidacji, testowania i diagnostyki, modelowania i analizy systemów, które stanowią uzupełnienie zakresu przedmiotowego kursu. Tematyka przedmiotu obejmuje również modelowanie systemów współbieżnych, rozwiązywanie typowych problemów współbieżności oraz znaczenie jakości kodu źródłowego oprogramowania, utrzymania systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania.

Kurs przedmiotowy ASK I zawiera treści dotyczące modeli maszyn cyfrowych i ich funkcjonowania, w szczególności układów arytmetyczno-logicznych, bazowych podzespołów komputera i układów peryferyjnych oraz zagadnień programowania niskopoziomowego. Zasadniczo omawiane będą kwestie związane z: architekturą procesorów 8, 16, 32, 64-bitowych, trybami pracy i instrukcjami procesorów, kodowaniem rozkazów, systemem obsługi przerwań, DMA, pamięciami ROM, RAM, FLASH i układami peryferyjnymi, magistralami systemowymi i danych, systemem BIOS, UEFI BIOS, parametrami ustawień systemowych, emulatorami systemu DOS, oprogramowaniem narzędziowym tupu MASM, TASM, FASM, programowaniem w języku asemblera, kodami maszynowymi i zapisem mnemonicznym. Ponadto używane będą debugery narzędziowe i systemowe, przedstawione będą techniki wykrywania uszkodzeń i błędów, integracji kodu źródłowego asemblera w językach wysokiego poziomu.
Odpowiednia konstrukcja programów, dbałość o jakość kodu źródłowego i jego refaktoryzacja, umiejętność tworzenia zoptymalizowanego oprogramowania, szacowania złożoności algorytmów, wykorzystania narzędzi i środowisk projektowania, symulowania i emulowania, a także testowania oprogramowania, stanowią uzupełnienie zakresu przedmiotowego kursu. Studenci zobowiązani będą do wykonania projektu zaliczeniowego, indywidualnie bądź w grupach, co będzie sprzyjać urzeczywistnieniu kompetencji społecznych w rodzaju współpracy w grupie, przewodzenia pracami projektowymi. Ponadto dostępna będzie literatura anglojęzyczna dotycząca omawianych zagadnień.