Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki

 

Koordynator projektu: mgr Aleksandra Potyka
Koordynator zadania: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Nadzór metodyczny: dr Sebastian Stach
Wdrożenie materiałów: inż. Wiktoria Sapota
Oprawa graficzna: mgr Agnieszka Krzywoń
Administrator platformy: mgr Paweł Pawełczyk

Ekspert ewaluacji treści i metod: dr inż. Kajetan Wojsyk

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie wykorzystane w kursach treści i rysunki pochodzą z materiałów własnych autorów, co wyraźnie zaznaczono opatrując je znakami projektu lub pochodzą z ogólnie dostępnych materiałów. Jeśli tego wymagały - opisano je w zakładce bibliografia i stanowią wyłączną własność ich autorów. Autorzy niniejszego opracowania zebrali te materiały, by stanowiły treść poniższych opracowań. Informacja o dozwolonym użytku w edukacji: Link 1Link 2.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prawne aspekty e-zdrowia w Polsce
Zapoznanie słuchaczy z Programem Informatyzacji Ochrony Zdrowia, strategicznymi dokumentami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Europejską Agendę Cyfrową oraz ze zmianami jakie w polskiej służbie zdrowia wprowadza ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Analiza podstaw prawnych obejmie także przybliżenie instytucji praw pacjenta związanych bezpośrednio z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań e-Zdrowia (prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do dokumentacji medycznej).
System Informacji Medycznej (SIM)
Charakterystyka funkcjonalności Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych (System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, System Statystyki w Ochronie Zdrowia, System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, System Wspomagania Ratownictwa Medycznego, System Monitorowania Zagrożeń, System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo – Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych, Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) oraz systemów teleinformatycznych obsługujących system informacji.
Podstawy informatyki medycznej
Podstawy informatyki, standardy przesyłu danych medycznych (HL7 CDA, DICOM), zarządzanie kalendarzami wizyt (świadczeniodawcy zobowiązani są umożliwić pacjentom rejestrację na wizytę on-line), telemedycyna, elektroniczna historia choroby, bazy danych medycznych.
Elektroniczna dokumentacja medyczna i rejestry medyczne w systemie informacji w ochronie zdrowia
Pojęcie dokumentu elektronicznego. Charakterystyka dokumentów elektronicznych w służbie zdrowia (elektroniczna dokumentacja medyczna, e-skierowania, e-zlecenia, e-recepty). Podstawowe pojęcia związane z dokumentami elektronicznymi. Bezpieczeństwo danych medycznych w formie elektronicznej (ochrona danych osobowych i tajemnic ustawowo chronionych, zastosowanie podpisu elektronicznego). Prezentacja obecnie stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (struktura dokumentów i komunikatów standardu HL7). Prezentacja wytycznych CSIOZ w zakresie tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Instytucja rejestru medycznego i wytyczne dotyczące jego tworzenia. Znaczenie interoperacyjność elektronicznej dokumentacji medycznej i rejestrów medycznych z punktu widzenia właściwego funkcjonowania wymiany danych w systemie informacji w ochronie zdrowia.
Systemy gromadzenia i obsługi danych medycznych pacjenta
Prezentacja podstawowych założeń organizacyjno-prawnych dotyczących funkcjonowania Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Internetowe Konto Pacjenta jako elektroniczna usługa publiczna. Informacje o Internetowym Koncie Pacjenta, poznanie funkcjonalności platformy na przykładzie stworzonego prototypu Internetowego Konta Pacjenta, przedstawienie korzyści wynikających z korzystania z IKP dla pacjentów i personelu medycznego.
Systemy i projekty e-zdrowia w Unii Europejskiej
Omawiane w ramach przedmiotowego modułu projekty IT prowadzone w krajach UE są źródłem zarówno dobrych, jak i złych doświadczeń, obejmują różne perspektywy i rodzaje rozwiązań e-zdrowia. W ramach modułu przybliżona zostanie również pozycja problematyki e-Zdrowia w systemie prawnym Unii Europejskiej oraz jej dokumentach strategicznych: Europa 2020, Europejska Agenda Cyfrowa i Planie działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020. Przeprowadzona zostanie także prezentacja wybranych projektów e-Zdrowia w Unii Europejskiej.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO-IEC 27001
Projektowanie, implementacja i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika Informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Wymagania.
Administracja elektroniczna ePUAP
Podstawy prawne funkcjonowania ePUAP i Profilu Zaufanego ePUAP. Instrukcja zakładania konta, tworzenia profilu zaufanego, korzystania z centralnego repozytorium wzorów dokumentów,  problematyka uwierzytelniania podmiotów w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, analiza struktury dokumentów umieszczonych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów, prezentacja elektronicznych usług publicznych dostępnych w ePUAP, ePUAP a problematyka zapewniania interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, współpraca ePUAP z innymi systemami teleinformatycznymi.
Finansowanie IT w ochronie zdrowia z funduszy unijnych
Finansowanie rządowych projektów IT w medycynie, możliwości uzyskania dofinansowania.
Współpraca w zakresie opieki zdrowotnej pomiędzy krajami członkowskimi UE
Cele i założenia projektów i inicjatyw europejskich z zakresu e-Zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem projektu epSOS), zakres współpracy pomiędzy podmiotami sektora opieki zdrowotnej w celu zapewnienia obywatelom zintegrowanych usług opieki zdrowotnej w krajach UE, interoperacyjność systemów, wymiana danych medycznych, postanowienia dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej przyjętej przez Parlament Europejski 19 stycznia 2011 r.
Bezpieczeństwo elektronicznych danych medycznych - podstawy prawne, normy techniczne i dobre praktyki
Definicje pojęć związanych z bezpieczeństwem danych medycznych (np. dane osobowe, jednostkowe dane medyczne, tajemnice zawodów medycznych, anonimizacja, Cloud computing), podstawy prawne i normy techniczne (PN-EN ISO 27799, PN-EN 13606-4) dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego w ochronie zdrowia, sposoby zabezpieczania i przechowywania danych medycznych, bezpieczeństwo danych medycznych w elektronicznej dokumentacji medycznej, przetwarzanie danych medycznych, uprawnienia wynikające z ustawy o systemie informacji w zakresie dostępu do danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej, doświadczania innych krajów związane z atakami hackerskimi (incydentami bezpieczeństwa) na dane medyczne.
Seminarium dyplomowe
Treści dostosowane do realizowanego tematu projektu dyplomowego