Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki

 

Koordynator projektu: mgr Aleksandra Potyka
Koordynator zadania: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Nadzór metodyczny: dr Sebastian Stach
Wdrożenie materiałów: inż. Wiktoria Sapota
Oprawa graficzna: mgr Agnieszka Krzywoń
Administrator platformy: mgr Paweł Pawełczyk

Ekspert ewaluacji treści i metod: dr inż. Kajetan Wojsyk

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie wykorzystane w kursach treści i rysunki pochodzą z materiałów własnych autorów, co wyraźnie zaznaczono opatrując je znakami projektu lub pochodzą z ogólnie dostępnych materiałów. Jeśli tego wymagały - opisano je w zakładce bibliografia i stanowią wyłączną własność ich autorów. Autorzy niniejszego opracowania zebrali te materiały, by stanowiły treść poniższych opracowań. Informacja o dozwolonym użytku w edukacji: Link 1Link 2.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prawne aspekty e-zdrowia w Polsce
Zapoznanie słuchaczy z Programem Informatyzacji Ochrony Zdrowia, strategicznymi dokumentami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Europejską Agendę Cyfrową oraz ze zmianami jakie w polskiej służbie zdrowia wprowadza ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Analiza podstaw prawnych obejmie także przybliżenie instytucji praw pacjenta związanych bezpośrednio z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań e-Zdrowia (prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do dokumentacji medycznej).
System Informacji Medycznej (SIM)
Charakterystyka funkcjonalności Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych (System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, System Statystyki w Ochronie Zdrowia, System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, System Wspomagania Ratownictwa Medycznego, System Monitorowania Zagrożeń, System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo – Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych, Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) oraz systemów teleinformatycznych obsługujących system informacji.
Elektroniczna dokumentacja medyczna i rejestry medyczne w systemie informacji w ochronie zdrowia
Pojęcie dokumentu elektronicznego. Charakterystyka dokumentów elektronicznych w służbie zdrowia (elektroniczna dokumentacja medyczna, e-skierowania, e-zlecenia, e-recepty). Podstawowe pojęcia związane z dokumentami elektronicznymi. Bezpieczeństwo danych medycznych w formie elektronicznej (ochrona danych osobowych i tajemnic ustawowo chronionych, zastosowanie podpisu elektronicznego). Prezentacja obecnie stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (struktura dokumentów i komunikatów standardu HL7). Prezentacja wytycznych CSIOZ w zakresie tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Instytucja rejestru medycznego i wytyczne dotyczące jego tworzenia. Znaczenie interoperacyjność elektronicznej dokumentacji medycznej i rejestrów medycznych z punktu widzenia właściwego funkcjonowania wymiany danych w systemie informacji w ochronie zdrowia.
Systemy gromadzenia i obsługi danych medycznych pacjenta
Prezentacja podstawowych założeń organizacyjno-prawnych dotyczących funkcjonowania Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Internetowe Konto Pacjenta jako elektroniczna usługa publiczna. Informacje o Internetowym Koncie Pacjenta, poznanie funkcjonalności platformy na przykładzie stworzonego prototypu Internetowego Konta Pacjenta, przedstawienie korzyści wynikających z korzystania z IKP dla pacjentów i personelu medycznego.
Systemy i projekty e-zdrowia w Unii Europejskiej
Omawiane w ramach przedmiotowego modułu projekty IT prowadzone w krajach UE są źródłem zarówno dobrych, jak i złych doświadczeń, obejmują różne perspektywy i rodzaje rozwiązań e-zdrowia. W ramach modułu przybliżona zostanie również pozycja problematyki e-Zdrowia w systemie prawnym Unii Europejskiej oraz jej dokumentach strategicznych: Europa 2020, Europejska Agenda Cyfrowa i Planie działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020. Przeprowadzona zostanie także prezentacja wybranych projektów e-Zdrowia w Unii Europejskiej.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO-IEC 27001
Projektowanie, implementacja i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika Informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Wymagania.
Administracja elektroniczna ePUAP
Podstawy prawne funkcjonowania ePUAP i Profilu Zaufanego ePUAP. Instrukcja zakładania konta, tworzenia profilu zaufanego, korzystania z centralnego repozytorium wzorów dokumentów,  problematyka uwierzytelniania podmiotów w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, analiza struktury dokumentów umieszczonych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów, prezentacja elektronicznych usług publicznych dostępnych w ePUAP, ePUAP a problematyka zapewniania interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, współpraca ePUAP z innymi systemami teleinformatycznymi.
Finansowanie IT w ochronie zdrowia z funduszy unijnych
Finansowanie rządowych projektów IT w medycynie, możliwości uzyskania dofinansowania.
Współpraca w zakresie opieki zdrowotnej pomiędzy krajami członkowskimi UE
Cele i założenia projektów i inicjatyw europejskich z zakresu e-Zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem projektu epSOS), zakres współpracy pomiędzy podmiotami sektora opieki zdrowotnej w celu zapewnienia obywatelom zintegrowanych usług opieki zdrowotnej w krajach UE, interoperacyjność systemów, wymiana danych medycznych, postanowienia dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej przyjętej przez Parlament Europejski 19 stycznia 2011 r.
Bezpieczeństwo elektronicznych danych medycznych - podstawy prawne, normy techniczne i dobre praktyki
Definicje pojęć związanych z bezpieczeństwem danych medycznych (np. dane osobowe, jednostkowe dane medyczne, tajemnice zawodów medycznych, anonimizacja, Cloud computing), podstawy prawne i normy techniczne (PN-EN ISO 27799, PN-EN 13606-4) dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego w ochronie zdrowia, sposoby zabezpieczania i przechowywania danych medycznych, bezpieczeństwo danych medycznych w elektronicznej dokumentacji medycznej, przetwarzanie danych medycznych, uprawnienia wynikające z ustawy o systemie informacji w zakresie dostępu do danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej, doświadczania innych krajów związane z atakami hackerskimi (incydentami bezpieczeństwa) na dane medyczne.
Seminarium dyplomowe
Treści dostosowane do realizowanego tematu projektu dyplomowego