Ocena zgodności w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w świetle wymagań międzynarodowych i krajowych. Procesowe podejście w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w kontekście działalności biznesowej. Zastosowanie i wymagania normy ISO 9001 i ISO 27001 w ocenie zgodności wyrobów i usług. Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie w biznesie i systemach zarządzania. Certyfikacja systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Metodyka zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji. Audit wewnętrzny oceną prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania. Działania korygujące metodą doskonalenia systemów zarządzania.

Regulacja prawna stanów nadzwyczajnych, naruszenie tajemnic. Komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych – wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zasoby informacyjne wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Zastosowanie systemów informatycznych w sytuacjach kryzysowych. Sytuacje szczególnych zagrożeń w telekomunikacji.

Prawne podstawy postępowania z dokumentacją. Klasyfikacja dokumentacji i kwalifikacja archiwalna dokumentacji. Zarządzanie dokumentacją w jednostkach organizacyjnych. Organizacja i zadania archiwów zakładowych i składnic akt. Systemy zabezpieczania dokumentacji w archiwum. Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji, likwidacji, bądź upadłości. Zastosowanie systemów informatycznych w obiegu dokumentacji. Archiwa przedsiębiorców, przechowujących dokumentację osobową i płacową pracodawców. Archiwizacja w aspekcie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komputeryzacja w archiwach. Archiwizacja dokumentów elektronicznych.