Kurs zawiera materiały wspomagające proces dydaktyczny

Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, cześć mechaniki technicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. W ogólnym przypadku wytrzymałość zajmuje się obserwowaniem zachowania się ciała poddanego siłom zewnętrznym pod katem odpowiadającym im (wywołanych przez nie) sił wewnętrznych i odpowiadających im naprężeń oraz wywołanych przez nie odkształceń. Zależność pomiędzy naprężeniami i odkształceniami formułuje prawo Hooke'a. Praktycznym zadaniem badania wytrzymałości materiałów jest określenie stanu wytężania materiału, na podstawie obliczeń. Ze względu na trudności w opisie trójwymiarowych zjawisk wytrzymałościowych dla ogólnego przypadku obciążenia rzeczywistego ciała materialnego, w praktyce inżynierskiej dokonuje się szeregu uproszczeń. Zakłada się, że: materiał z jakiego ciało materialne jest wykonane jest homogeniczny (jednorodnym), izotropowy i ciągły. naprężenia uśredniają się w przekrojach zasada de Saint-Venanta. obciążenie można zredukować do kilku typowych przypadków oraz, że w przypadku obciążeń złożonych można dokonywać superpozycji tych prostych przypadków. Zalicza się do nich: rozciąganie ściskanie docisk ścinanie zginanie skręcanie Dodatkowymi zagadnieniami jakimi zajmuje się wytrzymałość materiałów to: stateczność ściskanych prętów prostych tzw. wyboczenie wpływ karbu lub spiętrzenie naprężeń statyka układów prętowych – belek, ram i kratownic. wyznaczanie naprężeń i określenia wytężenia w: płytach cienkich prętach zakrzywionych rurach cienkościennych i grubościennych czaszach kulistych zbiornikach cienkościennych i innych. zagadnienia zmęczenia materiałów, reologii.

W dniu 03 października zajęcia odbywają się w formie zdalnej

W dniu 05 grudnia zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Kurs zawiera materiały wspomagające proces dydaktyczny

Podstawowe prawa statyki, stopnie swobody, reakcje więzów. Zbieżny układ sił, równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych, twierdzenie o trzech siłach. Statyka bryły, redukcja sił na płaszczyźnie, metoda dwójki zerowej, metoda wieloboku sznurowego. Redukcja pary sił, moment siły względem punktu, moment siły względem prostej. Redukcja sił w przestrzeni. Twierdzenie Varigniona. Równowaga płaskiego i przestrzennego dowolnego układu sił. Środki masy figur płaskich, metoda biegunowa, wieloboku sznurowego i analityczna wyznaczania środków masy figur płaskich. Statyka ustrojów. Kratownice, podstawowe pojęcia i definicje, warunek statycznej wyznaczalności kratownic płaskich. Metody rozwiązywania kratownic płaskich: równoważenia węzłów, Cremony, Rittera.

W dniu 31 października zajęcia odbywają się w formie zdalnej

W dniu 05 grudnia zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Opanowanie materiału z modułu Systemy e-learningowe w medycynie wymaga nabycia praktycznych umiejętności posługiwania się platformami nauczania na odległość i umiejętnym wykorzystaniu ich w medycynie.

Zajęcia odbywają się w całości w e-learningu.

Zajęcia odbywają się w całości w e-learningu.

Kurs zawiera materiały wspomagające proces dydaktyczny

Projekt symulatora mikroskopu konfokalnego

Kurs zawiera materiały wspomagające proces dydaktyczny

Celem przedmiotu jest realizacja badań i eksperymentów bez fizycznej obecności studentów w laboratorium. Współczesne technologie informacyjne umożliwiają wykonywanie ćwiczeń i prowadzenie badań w sposób zdalny, przy wykorzystaniu jedynie komputera podłączonego do sieci. Osadzenie wirtualnego przyrządu pomiarowego w rozproszonym systemie zlokalizowanym w sieci Internet daje niespotykaną do tej pory możliwość tworzenia zaawansowanych i elastycznych systemów, które mogą służyć prowadzeniu eksperymentów naukowych i wspomagać proces dydaktyki. Szybki rozwój narzędzi programistycznych ułatwiających komunikację komputerów na duże odległości przesądza o wyjątkowej atrakcyjności wirtualnych laboratoriów. Możliwe staje się prowadzenie badań na stanowiskach wyposażonych w unikalną aparaturę, dostępną w specjalistycznych ośrodkach naukowych, oraz korzystanie z wyników pomiarów przez szerokie grono naukowców i studentów, niezależnie od miejsca ich aktualnego pobytu. Sprawia to, że wirtualne laboratoria pomiarowe są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu instytucji naukowych. System zarządzania laboratorium wirtualnym zapewnia autoryzowanemu użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem badawczym, w tym oddziaływanie na obiekt, regulację nastaw aparatury, bieżący odczyt i wizualizację wyników pomiarów, jak również obserwację stanu obiektu z wykorzystaniem kamer internetowych. Równolegle ze zdalną realizacją ćwiczeń w rzeczywistym laboratorium, bardzo istotną rolę w edukacji odgrywają eksperymenty symulacyjne. W laboratorium wirtualnym zostaną przeprowadzone badania modeli obiektów (skonstruowanych programowo) przy wykorzystaniu wirtualnych przyrządów pomiarowych. W ćwiczeniach symulacyjnych będą wykorzystane przyrządy wirtualne wzorowane na przyrządach autonomicznych, jak i rozwiązania dedykowane dla konkretnych zastosowań.

Classes are held entirely in e-learning.