Factors and parameters of body posture. Structure and mechanical and physical properties of the human osteoarticular system. Fundamentals of strength of tissue materials. Biomechanical aspects of tissue structure overload. Structure and biomechanics of the spine. Stabilizers used in the treatment of spinal disorders. Some selected issues of anatomy and biomechanics of the hip joint. Structure  and anatomical components of the knee joint. External stabilization of long bones. Characteristics of external stabilizer structures. Structure of some selected stabilizers. Limb lengthening methods. Selected issues of tribology of joints. 

Anthropometric measurements. Methods for determining the weight of body parts. Methods for determining the centre of gravity of human body parts. Determination of the centre of gravity (OSC) of the human body. Determination of moments of inertia of human body parts. Kinematic pairs and chains.

Modele stanowią bazę współczesnych badań naukowych, prawie we wszystkich dziedzinach nauki. Tworzenie modeli różnych systemów oraz ich badanie przy użyciu technik komputerowej symulacji – to ważny obszar zarówno współczesnej cywilizacji we wszystkich jej wymiarach jak i ważny obszar zastosowań informatyki, angażujący ogromne moce obliczeniowe. Celem kursu jest ogólne omówienie modelowania i symulacji komputerowej, a także podstawowych pojęć związanych z modelowaniem. Przedstawiona zostanie rola modelowania komputerowego i symulacji w inżynierii biomedycznej. Student poznaje przykłady zastosowania modelowania w badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii biomedycznej. Student przyswaja również metodykę tworzenia modeli. Ponadto zostaną uwzględnione występujące w modelach sprzężenia zwrotne oraz sygnały zmienne w czasie. Następnie omówione zostanie łączenie modeli obiektów w celu uzyskania modelu złożonego systemu. W ramach kursu zostanie również przeanalizowane zagadnienie modelowania biomechanicznego oraz wybrane struktury i systemy biologiczne.

Zajęcia odbywają się w całości w e-learningu.
W ramach kursu zostanie omówiona seria przykładów modeli oraz związanych z nimi programów symulacyjnych. Jako obiekty, które będą podlegać modelowaniu, brane będą pod uwagę różne struktury i procesy biologiczne. Zgodnie z metodyką, w pierwszym etapie rozważany obiekt zostanie opisany za pomocą formuł matematycznych, które będą ujmowały w sposób ilościowy interesujące (z punktu widzenia celów modelowania) zależności i relacje zachodzące w tym obiekcie. W kolejnym etapie zostanie utworzony dla tego matematycznego modelu odpowiedni program symulacyjnyZostaną przeanalizowane zarówno modele statyczne, dotyczące zjawisk, w których czynnik czasu nie odgrywa istotnej roli, jak również modele uwzględniające dynamikę rozważanych systemów, czyli takie, które dostarczają rozwiązań będących procesami przebiegającymi w pewnym czasie.

Celem kursu jest zapoznanie z zasadami i praktykami związanymi systematyką manipulatorów oraz z procesem ich projektowania. Poruszone zagadnienia związane są z możliwościami ruchowymi robotów: stopni swobody, układów współrzędnych, translacji i obrotów oraz prostych i odwrotnych zadań kinematyki. Poznane treści mają pomóc w zrozumieniu relacji powstających między członami oraz parami kinematycznymi manipulatora, a także ocenę możliwości wykonywanego przez nie ruchu i pracy. 


Zajęcia odbywają się w całości w e-learningu


Kurs pełni funkcję wspomagającą podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Projektowanie robotów funkcyjnych. Zawiera treści i instrukcje niezbędne do realizacji zadań w oprogramowaniu SolidWorks.

Obecnie coraz częściej roboty są wykorzystywane do wykonywania coraz bardziej skomplikowanych operacji chirurgicznych, jednak ciągle głównie sterowane są przez doświadczonych chirurgów. Trwają jednak prace nad stworzeniem w pełni autonomicznych robotów chirurgicznych, zdolnych do dokonywania samodzielnych operacji nawet np. na polu bitwy, czy w kosmosie. Przykładem może być robot opracowywany przez NASA i amerykański Departament Obrony. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że oprogramowanie tego robota jest dostępne jako open-source, aby wspierać dalszy rozwój robotyki medycznej.

Zajęcia odbywają się w całości w e-learningu

Kurs pełni funkcję wspomagającą podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Roboty chirurgiczne. Zawiera treści i instrukcje niezbędne do realizacji zadań w oprogramowaniu SolidWorks.

Kurs ma za zadanie wprowadzenie do podstaw tworzenia rysunku technicznego. Poruszone zostają tematy dotyczące m.in. elementów znormalizowanych i wymagań stawianych rysunkom technicznym, metod rzutowania, zasady tworzenia widoków i przekrojów, wymiarowania. Opisane zostały zasady tworzenia przekrojów brył i linii przenikań, a także połączeń łącznych i rozłącznych części maszynowych.

Zajęcia w całości odbywaja się w e-learningu

Kurs jest narzędziem wspomagającym proces nauczania przedmiotu Rysunek inżynierski. Zawiera zestaw treści, instrukcji i wskazówek oraz zadań koniecznych do wykonania podczas zajęć w oprogramowaniu Draftsight. Podstawą realizacji zadań jest znajomość treści wykładowych zawartych w kursie Rysunek inżynierski - wykład, gdyż są one powiązane i równolegle realizowane w ramach modułu.