Ocena jakości kopalin ma umożliwić studentowi orientowanie się w jednej z gałęzi wiedzy, którą jest optymalizacja procesu produkcji kopalin użytecznych oraz surowców energetycznych. Jego ocena koncentruje się na budowie makro-, i mikroskopowej kopalin stałych, ciekłych i gazowych. Dzięki temu student powinien uzyskać lepsze zrozumienie o warunkach powstawania i występowania kopalin, co jednocześnie pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu ich utylitarnego wykorzystania na rynku surowców i energii w tym: oceny jakości zarówno pod kątem np. spalania, zgazowania, koksowania i upłynniania. Poznanie wiodących metod zarówno petro-fizycznych oraz możliwość oceny dynamiki procesów mających miejsce na rynkach kapitałowych i surowcowych, ma prowadzić do pogłębienia umiejętności przy ocenie jakości i klasyfikacji kopalin użytecznych wykorzystywanych w gospodarce w wielu gałęziach przemysłu. Zrozumienie związków pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami badań dla kopalin użytecznych i surowców energetycznych umożliwi studentowi umiejętność interpretowania i wykorzystania nabytych informacji. Ponadto ma umożliwić studentowi jak korzystać z zasobów ziemi. Dzięki poznaniu nowych technologii przy ocenie jakości kopalin student powinien uzyskać lepsze zrozumienie o rozwoju gospodarki krajowej w przyszłości oraz jak należy oceniać obiektywnie technologie biorąc pod uwagę zarówno inwestorów, jak i społeczną akceptację dla nowych ewentualnych emitorów zanieczyszczeń. Student po przez użytkowanie bazy technologicznej posiądzie umiejętność wprowadzania innowacji technologicznych. Zrozumienie zagadnień bezpieczeństwa energetycznego ma prowadzić do pogłębienia umiejętności kreatywnego tworzenia rozwiązań na potrzeby zaspokojenia potrzeb energetycznych Europy.

Badania paliw kopanych dla nowych technologii ma umożliwić studentowi orientowanie się w gałęzi wiedzy, która koncentruje się na budowie makro-, i mikroskopowej kaustobiolitów. Dzięki temu student powinien uzyskać lepsze zrozumienie o warunkach powstawania paliw kopalnych, co jednocześnie pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu ich utylitarnego wykorzystania w tym: oceny jakości zarówno pod kątem spalania, zgazowania, koksowania i upłynniania. Poznanie wiodących metod petrograficznych skał organicznych ma prowadzić do pogłębienia umiejętności przy ocenie jakości i klasyfikacji kaustobiolitów wykorzystywanych w celach przemysłowych. Zrozumienie związków pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami badań nad materią organiczną umożliwi studentowi umiejętność interpretowania i wykorzystania nabytych informacji. Ponadto ma umożliwić studentowi jak korzystać z zasobów energetycznych. Dzięki poznaniu nowych technologii student powinien uzyskać lepsze zrozumienie o rozwoju gospodarki krajowej w przyszłości oraz jak należy oceniać obiektywnie technologie biorąc pod uwagę zarówno inwestorów, jak i społeczną akceptację nowych emitorów zanieczyszczeń. Student po przez użytkowanie bazy technologicznej posiądzie umiejętność wprowadzania innowacji technologicznych. Zrozumienie zagadnień bezpieczeństwa energetycznego ma prowadzić do pogłębienia umiejętności kreatywnego tworzenia rozwiązań na potrzeby zaspokojenia potrzeb energetycznych Europy.

Materiały do zajęć konwersatoryjnych z przedmiotu "Geostatystyka i metody obliczeniowe" (geologia stosowana, III rok)

Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających, HOW. 

Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających, HOW.