W ramach konwersatorium omawiane są na podstawie zalecanej literatury przedmiotu zagadnienia odnoszące się do definicji i cech nowych mediów, ich historycznych generacji rozwojowych, technologicznego i społecznego znaczenia technologii cyfrowej, rozumienia i społecznych konsekwencji istnienia cyberprzestrzeni oraz rzeczywistości wirtualnej. Odrębny, acz ważny segment, rozpatrywanej tematyki stanowią skutki procesu konwergencji medialnej, analizowane na płaszczyźnie technologicznej, ekonomicznej oraz zawartości oferty medialnej. Swoistym podsumowaniem podejmowanej problematyki jest przedstawienie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, cyfrowego, sieciowego i medialnego. Tematyczny wymiar konwersatorium ma więc charakter przekrojowy, pozwalający zrozumieć istotę, mechanizmy i konsekwencje rosnącego znaczenia nowych mediów i technologii dla procesu komunikacji społecznej oraz rozwoju i przyszłości ludzkości.