Opis przedmiotu.

Zadaniem przedmiotu ‘Modelowania matematycznego w fizyce i chemii’ jest budowanie w oparciu o dane empiryczne matematycznych modeli, często mających postać równań, opisujących zjawiska przyrodnicze. Utworzone tak modele mogą być następnie analizowane matematycznie a otrzymane rezultaty (będące zazwyczaj rozwiązaniami równań opisujących dane zjawisko) powinny być weryfikowane doświadczalnie, co pozwala dopiero stwierdzić poprawność badanego modelu. Typowym przykładem modelowania matematycznego może być zbudowanie przez Johannesa Keplera, w oparciu o obserwacje astronomiczne Tycho Brache, modelu Układu Słonecznego. Równania matematyczne opisujące ten model można z kolei wyprowadzić z równań Newtona.