Wykład nanomateriały i nanotechnologie omawia klasyfikacje, strukturę defekty i właściwości nanomateriałów oraz metody ich otrzymywania, badań i zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na   związek pomiędzy strukturą oraz właściwościami jak i mechanizmamy kształtujące te właściwości. Omówiono nanomateriały włókniste, nanowarstwy,  nanorurki węglowe, warstwy grafenowe   jak również nanokompozyty. Szczególną uwagę poświęcono kategoryzacji nanocząstek w oparciu o wzrost ich funkcjonalności. Dodatkowo scharakteryzowano zasady działania mikroskopu sił atomowych (AFM) i skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) oraz przedstawiono zastosowania nanotechnologii i   jej zagrożenia.