Celem zajęć w tym module jest pogłębienie umiejętności edycji i redakcji tekstu naukowego z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych. W czasie zajęć student poznaje zaawansowane zagadnienia z zakresu redakcji i edycji tekstu, przyswaja standardy redakcji i edycji tekstu, reguły wybranych standardów opisu bibliograficznego oraz arkuszy stylu. Student kształci umiejętności obsługi programów edycji tekstów, jak również programów wspomagających obróbkę i prezentację danych (MS Excel, bazy danych, programy prezentacji multimedialnych) oraz programów wspomagających tworzenie opisu bibliograficznego. Student kształci – w formie ćwiczeń warsztatowych wspartych instrukcją słowną wykładowcy – umiejętności informatyczne w zakresie edycji tekstu i w wyniku zajęć osiąga zaawansowany poziom znajomości programów edycji tekstu, pozwalający samodzielnie redagować i edytować swoją pracę dyplomową oraz inne teksty naukowe. Kompetencje techniczne nabyte podczas kursu obejmują: umiejętności sporządzania opisu bibliograficznego oraz przypisów zgodnie z wybranymi standardami opisu bibliograficznego, znajomość oprogramowania edycji tekstu, zaawansowane funkcje programów edycji tekstu, umiejętności pracy zespołowej nad dokumentem, umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego oraz prostych baz danych w zakresie obróbki i prezentacji danych, umiejętności pracy z menadżerem bibliografii i oprogramowaniem i serwisami wspomagającymi humanistyczne badania naukowe (Web of Science, Google Scholar, Google Scholar Citations, etc).